ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden van ZOLDER OP STELTEN, VOF , gevestigd te Geertruidenberg.

Versie geldig vanaf  1-1-2015 

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zolder op Stelten VOF en op iedere tussen Zolder op Stelten VOF en consument tot stand gekomen overeenkomst.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Zolder op Stelten VOF. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Zolder op Stelten VOF behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Zolder op Stelten VOF erkend.

1.4 Zolder op Stelten VOF  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, of producten worden speciaal voor u vervaardigd.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Zolder op Stelten VOF bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Zolder op Stelten VOF zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Zolder op Stelten VOF geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% of 21%BTW.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Behalve voor producten die exclusief voor de afnemer zijn vervaardigd. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Zolder op Stelten. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product NIET uitpakken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, in de originele, ongeopende, onbeschadigde verpakking. De kosten voor de retourzending zijn voor afnemer. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Zolder op Stelten VOF zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Zolder op Stelten VOF  binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending  zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag (exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten) aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. 

5.Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Zolder op Stelten VOF, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Zolder op Stelten VOF. Zolder op Stelten VOF houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Zolder op Stelten VOF respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Zolder op Stelten VOF  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

  1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Zolder op Stelten VOF) deze gebreken binnen 2 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Zolder op Stelten VOF. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking . Beschadiging ontstaan na opening van de verpakking, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Zolder op Stelten VOF gegrond worden bevonden, zal Zolder op Stelten VOF de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Zolder op Stelten VOF  bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

      Iedere aansprakelijkheid van Zolder op Stelten VOF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper,behoudt Zolder op Stelten VOF zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Zolder op Stelten VOF slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Zolder op Stelten VOF gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Zolder op Stelten VOF  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Zolder op Stelten VOF en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Zolder op Stelten VOFop haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Zolder op Stelten VOF behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9.Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Zolder op Stelten VOF gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens mag niets van de website van Zolder op Stelten VOF worden gebruikt, gekopieerd, gedownload etc.

10.Overmacht

10.1  Zolder op Stelten VOF  is niet aansprakelijk, indien en voorzover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen tengevolge van overmacht.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,werkstakingen,overheidsmaatregelen,vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciersen/of fabrikanten van Zolder op Stelten VOF,  alsmede van hulppersonen,ziekte,gebrekeninhulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  Zolder op Stelten VOF behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Zolder op Stelten VOF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4  Indien Zolder op Stelten VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11.Aansprakelijkheid

11.1  Zolder op Stelten VOF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten,  of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakkingen/ of raadpleeg onze website.

  1. Eigendomsvoorbehoud

12.1  Eigendom van alle door Zolder op Stelten VOF aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Zolder op Stelten VOF zolang de afnemer de vorderingen van Zolder op Stelten VOF  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Zolder op Stelten VOF  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Zolder op Stelten VOF of een door Zolder op Stelten VOF aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Zolder op Stelten VOF haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Zolder op Stelten VOF zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Zolder op Stelten VOF.

 

13.Toepasselijkrecht/bevoegderechter

13.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen zolder op Stelten VOF  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Zolder op Stelten VOF  er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.